© 2021 AquaDirect


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Aqua Direct zijn deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: ‘voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling en na goedkeuring van Aqua Direct, worden afgeweken. De overige bepalingen blijven wel van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Aqua Direct heeft te allen tijden het recht om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Aqua Direct Aqua Direct heeft het recht om de bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3: Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzend- en plaatsingskosten, eventuele belastingen en andere heffingen. Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. Betalingen dienen te geschieden bij aflevering aan de chauffeur of per bank. Bij betaling per bank wordt de bestelling pas verzonden als het bedrag op onze rekening binnen is.

Artikel 4: Levering.
De door Aqua Direct opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op een schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Uitzonderingen zijn er alleen na schriftelijke aanvraag en na goedkeuring van Aqua Direct. De levering van de producten geschiedt wanneer uw bestelling compleet is en op een tijdstip in overleg met u.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van de producten gaat pas over, als u alles wat u op grond van de overeenkomst met Aqua Direct verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid.
U bent verplicht om bij aflevering/plaatsing te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient u Aqua Direct hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Artikel 7: Bestellingen/ communicatie.
Voor vertragingen, verminkingen, misverstaan of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mede-delingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Aqua Direct of tussen Aqua Direct en derden, die betrekking hebben op de relatie tussen u en Aqua Direct, is Aqua Direct niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of schuld door Aqua Direct.

Artikel 8: Persoonsgegevens.
Aqua Direct zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. Ook kan Aqua Direct uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van toekomstige aanbiedingen / nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u daarop geen prijs stelt.

Artikel 9: Overmacht.
In geval van overmacht heeft Aqua Direct het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit, na schriftelijk overleg met u en zonder dat Aqua Direct een schadevergoeding verschuldigd is, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan; iedere tekortkoming die niet aan Aqua Direct kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: Nederlands recht en rechter.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden gelden, alsmede deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terug naar de vorige pagina

Waarom
AquaDirect?

Voordelig en gemakkelijk

Snel een goed produkt in huis

Goede informatie

30 jaar waterbed ervaring

Gewoon waar voor uw geld!